Huisvesting

Iedereen heeft een (t)huis nodig waar hij zich goed kan voelen. Een behoorlijke huisvesting is een grondwettelijk recht.

Huisvesting - Welzijnszorg KempenEen basisrecht

Omdat huisvesting een basisrecht is voor iedereen, zet Welzijnszorg Kempen ook in op huisvesting voor de meest kwetsbare doelgroepen. We doen dit door de 3 sociaal verhuurkantoren van het arrondissement te ondersteunen in hun opdracht en door zelf een project uit te werken rond dak- en thuisloosheid. Hiernaast is er ook overleg met de huisvestingsmaatschappijen in het kader van de versnelde toewijzing en maakt Welzijnszorg Kempen deel uit van het Kempens WoonPlatform van IOK.

Versnelde toewijzing sociale huurwoningen - overleg resulteert in unieke samenwerking

Voor daklozen, personen met geestelijke gezondheidsproblemen of voor maatschappelijke kwetsbare jongeren is het niet evident om een woning te huren op de private huurmarkt. Nochtans is een woning cruciaal voor deze mensen om hun leven weer op de rails te krijgen. Daarom laat de regelgeving een versnelde toewijzing toe voor deze doelgroepen in de sociale huisvesting. Binnen het arrondissement Turnhout werden hiertoe de nodige afspraken vastgelegd in een protocolakkoord.

Sinds 1 januari 2014 kunnen OCMW’s, CAW’s, erkende diensten voor begeleid zelfstandig wonen en het netwerk geestelijke gezondheidszorg – de zogenaamde toeleiders -  mits enkele randvoorwaarden de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) verzoeken om de aangehaalde doelgroepen versneld een sociale huurwoning toe te wijzen.  Het gaat echter om een heel beperkt aantal plaatsen op jaarbasis. De SHM’s kunnen moeilijk oordelen wie het meest behoefte heeft aan deze voorrangsregeling. Vandaar de vraag van de SHM’s aan Welzijnszorg Kempen om de betrokken actoren samen te brengen om tot afstemming te komen.

Intensief overleg

Welzijnszorg Kempen bracht een afvaardiging van de toeleiders en de SHM’s samen in een werkgroep en coördineerde het overleg. Kempens Woonplatform stond in voor de inhoudelijke ondersteuning. Er volgde een intensief proces met de verschillende actoren. Op het einde van de rit kon elkeen zich vinden in een protocolakkoord waarbij vastgesteld werd welke toeleider hoeveel versnelde toewijzingen kan doen op 5 jaar. Het OCMW fungeert als spilfiguur tussen de verschillende actoren.

Gestart op 1 oktober

Op 1 oktober 2015 werd het startsein gegeven om het gemaakte afsprakenkader in de praktijk om te zetten. Uit een eerste evaluatie in september 2016 blijkt dat de werkwijze in het algemeen als positief wordt geëvalueerd. Wel zijn er minder aanvragen en toewijzingen gebeurd dan verwacht. We vermoeden dat omdat het aantal plaatsen per toeleider beperkt is, er enkel in acute noodsituaties beroep wordt gedaan op het systeem.

Gebundelde aanpak voor regionale dak- en thuisloosheid

Welzijnszorg Kempen maakt deel uit van een denktank voor een regionaal plan van aanpak voor dak- en thuislozen in het arrondissement Turnhout. Door onze samenwerking met de OCMW’s en andere belangrijke welzijnspartners kunnen we tegemoet komen aan de lokale noden en brengen we mogelijkheden in kaart tot het voorkomen en oplossen van dak- en thuisloosheid in onze regio. In 2013 werd een Winternoodopvangplan gerealiseerd. Dit is inmiddels uitgebreid naar een Noodopvangplan dat het hele jaar door van kracht is.

Wil je meer weten over de denktank of het Noodopvangplan? Contacteer ons.