Visienota

De visietekst "naar een integrale aanpak van de drugsproblematiek" ligt aan de basis van een heropleving van de aandacht voor drug- en breder verslavingsbeleid in de Kempen. De tekst werd opgesteld door een multidisciplinair team dat de schouders gezet heeft onder een project om het aantal Kempenaren met een chronische verslavingsproblematiek te doen dalen. Op deze manier wordt ook de individuele, fysieke en psychosociale schade die middelengebruik kan veroorzaken, aangepakt. Bovendien is er ook voor de negatieve gevolgen van middelenmisbruik voor de samenleving, zoals veiligheidsrisico's, overlast en criminaliteit. De visietekst vertrekt vanuit vier pijlers, namelijk preventie, hulpverlening, handhaving en tot slot structurele maatregelen.