Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

Krachten bundelen in geestelijke gezondheidszorg

Netwerk GGZ Kempen is een initiatief van vijf organisaties actief in de geestelijke gezondheidszorg: Beschut Wonen Kempen, CGG Kempen, OPZ Geel, PAAZ Turnhout en PVT Salto. Het netwerk bundelt krachten en biedt een antwoord op de toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg.

Nood aan krachtige regionale samenwerking in geestelijke gezondheidszorg

Uit een bevraging bij maatschappelijk werkers blijkt dat bij een meerderheid van hun cliënten een vermoeden is van een psychische of psychiatrische problematiek. Een OCMW biedt psychosociale hulpverlening. Toch geven maatschappelijk werkers terecht aan dat zij over te weinig expertise beschikken rond dit thema. Welzijnszorg Kempen onderzoekt samen met het Netwerk GGZ Kempen hoe we optimaal kunnen samenwerken rond cliënten in armoede met een geestelijk gezondheidszorgprobleem. Welzijnszorg Kempen is partner van de stuurgroep van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.

Meer over het Netwerk GGZ Kempen

Het Netwerk maakt extra zorgcapaciteit mogelijk door het inzetten van twee mobiele teams. Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig met alle betrokken zorgorganisaties in de regio.

Het Netwerk richt zich tot volwassenen van 18 tot 60 jaar met een ernstige psychische of psychiatrische problematiek voor wie eerstelijnshulp door de huisarts of een andere hulpverlener niet volstaat. De hulpverleners gaan uit van de sterkte van het gezin of omgeving en fungeren als vertrouwenspersoon gedurende de periode van herstel. De cliënt blijft in zijn vertrouwde omgeving en beslist zelf over het herstelproces. Familie en omgeving kunnen rekenen op de juiste ondersteuning.