Intentieverklaring Zorgvereniging Kempen ondertekend

7 OCMW’s, woonzorgcentrum Ter Kempen vzw en Welzijnszorg Kempen ondertekenen op maandag 20 februari 2017 de intentieverklaring tot het oprichten van de Zorgvereniging Kempen. Met 688 bedden wordt de Zorgvereniging Kempen het grootste samenwerkingsverband van Kempense woonzorgcentra. De initiatiefnemers kiezen resoluut voor dit vernieuwend en nieuwe kansen biedend samenwerkingsverband en weten dat zij hiermee opnieuw een krachtig en positief perspectief aan de residentiële ouderenzorg bieden.

20 februari 2017

7 OCMW’s, woonzorgcentrum Ter Kempen vzw en Welzijnszorg Kempen ondertekenen op maandag 20 februari 2017 de intentieverklaring tot het oprichten van de Zorgvereniging Kempen. Met 688 bedden wordt de Zorgvereniging Kempen het grootste samenwerkingsverband van Kempense woonzorgcentra. De initiatiefnemers kiezen resoluut voor dit vernieuwend en nieuwe kansen biedend samenwerkingsverband en weten dat zij hiermee opnieuw een krachtig en positief perspectief aan de residentiële ouderenzorg bieden.

We weten, iedereen wil liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Weinigen gaan graag naar een woonzorgcentrum. Maar wanneer het toch nodig is, de partners van de Zorgvereniging Kempen willen de beste en de meest aangepaste zorg blijven aanbieden, nu en in de toekomst. De ambitie is dan ook groot: het gaat om het behoud van een toekomstgerichte, toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg in de regio. 

 

Nood aan schaalvergroting en efficiëntiewinsten, ook bij de openbare woonzorgcentra

De organisatie van de residentiële ouderenzorg vraagt omwille van een grotere efficiëntie ook bij de lokale besturen om schaalvergroting. Ook bij de private en commerciële actoren zien we deze tendens. De beperkte financiële ruimte van lokale besturen versterkt de druk om te zoeken naar schaalvoordelen. Efficiëntiewinsten door samenwerking kunnen gehaald worden door samenaankopen, het bundelen van ondersteunende diensten, gedeeld inzetten van gespecialiseerd personeel, …. Schaalvergroting biedt overigens kansen op gebied van zorginnovatie, zorgafstemming en zorgspecialisatie.  Alleen met een grotere schaal kunnen we inzetten op nieuwe vormen van zorg en opvang en op nieuwe investeringen.

Voor een sterke en betaalbare residentiële ouderenzorg is voldoende openbaar initiatief nodig. In het bijzonder voor de meest kwetsbare en de minst vermogende ouderen is een lokaal ingebed, door de OCMW-visie gedragen, ouderenzorg noodzakelijk.

Door actor te blijven, treden  de lokale besturen marktregulerend op. Door zelf in te zetten op betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg voor iedereen,  zetten we mee  de norm van wat goede zorg is.

 

Naar een zorgvereniging Kempen

Een zorgvereniging, gedefinieerd als een netwerkorganisatie van woonzorgcentra met duidelijke afspraken en structuren, sluit perfect aan bij de wens van de initiatiefnemers tot een doorgedreven samenwerking met respect voor de lokale inbedding van de zorgcentra.  De zorgvereniging staat niet voor een fusieoperatie.  De kracht van een zorgvereniging zit hem juist in de dubbele dynamiek van (1) het bundelen van krachten en middelen waar wenselijk en aangewezen met (2) een organisatie van de zorg dicht bij de mensen en ingebed in de lokale context.   De “frontoffice” van ieder woonzorgcentrum met haar kerntaken van verpleging, verzorging en dagbesteding zal ook in de toekomst in nauw contact en betrokkenheid met de zorgvragers, de familie, de artsen, leveranciers en de lokale gemeenschap, blijven staan.

 

Voor een innovatieve, betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg

Met de zorgvereniging willen we inzetten op een gemeenschappelijk toekomstproject voor een integrale en kwaliteitsvolle ouderenzorg.  Dit toekomsttraject zal rekening houden met een sterke vergrijzing in de Kempen, veranderende verwachtingen rond wonen en zorg van senioren, het verdwijnen van buurtwinkels maar ook bijvoorbeeld het verdwijnen van de huisartsen uit de dorpskernen , de afname van de mantelzorg,…

De zorgvereniging sluit nauw aan bij de werking van Welzijnszorg Kempen, het samenwerkingsverband van de 27 Kempense OCMW’s. 

De missie en visie van de zorgvereniging zit vervat in 5 elementen: toegankelijk, betaalbaar, kwaliteitsvolle zorg, efficiëntie gedreven en respect voor lokale cultuur en context.

De zorgvereniging vorm geven doen we in een proces van co-creatie met OCMW-voorzitters, OCMW –secretarissen, de  directeurs en medewerkers van de woonzorgcentra. Vertrouwen en acceptatie zijn cruciale elementen voor succes van een netwerkorganisatie. Door samen de vereniging vorm te geven, creëren we een groot draagvlak voor de toekomstige samenwerking. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat dit de enige en meest efficiënte weg is om kwalitatieve zorg voor onze vergrijzende Kempense bevolking te garanderen.

 

Bron: RTV Kempen