Deskundigheid bevorderen

Casebesprekingen met het team sociale dienst

Als het OCMW een energiescan aanvraagt, bespreken we die dossiers tijdens de collectieve besprekingen. Zo leren maatschappelijk werkers van elkaar. De besproken dossiers zijn heel uiteenlopend.

Het stappenplan geeft richting aan de discussies. Maatschappelijk werkers voelen zich sterker en competenter om de energie- en woonkwaliteitsproblemen aan te pakken.  De besprekingen stimuleren hen om de nieuwe interventies ook toe te passen in andere dossiers. Een individueel digitaal energiedossier kan een meerwaarde zijn.

Vorming

Maatschappelijk werkers zijn niet van alle energiemaatregelen op de hoogte, het is een complexe en veranderende materie. Hun deskundigheid verhoogt als ze weten waar ze informatie vinden en geregeld vormingen krijgen.

In Herselt kregen de maatschappelijk werkers vorming over verschillende energieaspecten. Energiepartners kwamen hun werking voorstellen. Dat bleek een goede manier: de informatie blijft meer hangen en de maatschappelijk werkers maken persoonlijk kennis met de andere diensten. Dat werkt drempelverlagend voor toekomstige contacten. 

Lerend netwerk energiearmoede

Ondertussen startte Welzijnszorg Kempen in samenwerking met Kempens Woonplatform en Wonen in de Stadsregio een lerend netwerk energiearmoede op. Halfjaarlijks komen OCMW-medewerkers energie samen en zoomen deskundigen concreter in op bestaande energiemaatregelen of goede initiatieven. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Zo leren medewerkers van elkaar en van goede praktijkvoorbeelden.